Video: Thư tình của Chúa

Đây là một video clip mà mình làm để xử dụng trong việc mục vụ giới trẻ. Video clip lấy những câu Thánh Kinh xếp lại thành một lá thư tâm tình và chất chứa yêu thương của Chúa đối với những người con cái của Ngài.

Nong Bua Lamphu, ngày 13.3.2010

No comments: