Đi chặng đàng thánh giáChiều nay giáo dân đi chặng đàng thánh giá trong khuôn viên nhà thờ. Các bạn trẻ thay phiên nhau vác thánh giá đi theo các chặng từ nhà sinh hoạt cho đến trước cửa nhà thờ. Nghi thức được các bạn trẻ đảm trách một cách sốt sáng và đầy ý nghĩa. Mặc dầu người tham dự chặng đàng thánh giá phần nhiều chỉ giới trẻ, thiếu nhi, các thầy các seour, và một ít người lớn, nhưng việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa đã rất đầy đủ và sâu sắc. Cây thánh giá dùng trong nghi thức được các bạn trẻ Việt Nam đóng từ hai khúc cây bạch đàn chặt trong khu đất sau nhà thờ. Năm ngoái các bạn cũng đã làm thánh giá như thế.
Nong Bua Lamphu, ngày 2.4.2010

No comments: