Nhóm Giới Trẻ Giê-suỞ Bangkok có một nhóm thuộc phong trào Giới Trẻ Giê-su. Phong trào giới trẻ này bắt nguồn từ Ấn độ từ những năm đầu thập niên 1980 để canh tân đời sống tâm linh giới trẻ. Một số thành viên của phong trào đến sinh sống, học tập, và làm việc tại Thái Lan và tiếp tục sinh hoạt và tìm cách để phổ biến phong trào tại đây. Mình là linh hướng cho nhóm tại Thái Lan.

Cuối tuần qua nhóm tổ chức chương trình tĩnh tâm hai ngày cho các thành viên cũng như để gới thiệu phong trào đến với một số khuôn mặt mới. Chương trình được tổ chức tại Trung Tâm Tĩnh Tâm của Dòng Phan-xi-cô tại huyện Lamluka, tỉnh Phathumthani. Mặc dầu đời sống của các bạn rất bận rộn, có người đi học, có người đi làm, nhưng mọi người đã hy sinh và nỗ lực để tạo cho mình một cơ hội để gặp gỡ Chúa cách mật thiết qua chương trình tĩnh tâm này. Hy vọng sau cuộc tĩnh tâm không chỉ những thành viên cũ được tràn đầy Chúa Thánh Thần để tiếp tục sứ mệnh của phong trào, mà những người mới cũng tìm thấy nơi phong trào những điểm tốt để họ tham gia và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình.

Bangkok, ngày 20.1.2015


No comments: