Kỷ niệm chuyến đi CanadaLy khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong

(Thâm Tâm, "Tống biệt hành")

Chicago, ngày 26.3.2013

No comments: