Nhà thờ đông


Hôm nay hình như lần đầu tiên nhà thờ đầy người mà không có lý do gì đặc biệt. Trước đây lễ Chúa Nhật ít khi hơn 50 người tính cả con nít lẫn người lớn. Có khi còn dưới 40 người. Nhưng gần đây số người đến tham dự thường xuyên trên 50 người. Hôm nay có đến 70 người. Việc có 70 người trong thánh lễ Chúa Nhật đối với nhà thờ này là một sự kiện vì hôm nay chỉ là một thánh lễ Chúa Nhật bình thường, không có ai tổ chức đám dỗ, không phải là một thánh lễ đặc biệt của giáo xứ hoặc giáo hội.

Việc có thêm người đến nhà thờ cũng không phải là không có lý do. Lý do chính là chương trình sinh hoạt thiếu nhi đã khởi hành được 3 tuần và ngày càng có học sinh đến học đông hơn. Hiện nay số em ghi danh đã trên 25 em, và đoán rằng vài tuần nữa sẽ có thêm học sinh đến ghi danh. Nhiều em tham gia chương trình là Phật giáo mà trước đây chưa từng đến nhà thờ bao giờ.

Việc tổ chức chương trình sinh hoạt thiếu nhi ngày Chúa Nhật là một thí nghiệm mới trong công việc truyền giáo của mình. Mình không biết rồi sẽ có hiệu quả đến đâu. Nhưng dù sao đi nữa thì thánh lễ Chúa Nhật ngày càng đông hơn, trong nhà thờ có phần sinh động hơn, thêm người được biết về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Phải chăng như thế cũng là một điều đáng mừng và là niềm khích lệ cho những công việc lâu dài trong tương lai.

Nong Bua Lamphu, ngày 17.5.2009

No comments: