Mang trống đi đánh xứ người

"Ca đoàn" giới trẻ và thiếu nhi nhà thờ mình hát trong Thánh lễ Khánh nhật truyền giáo tại nhà thờ chánh tòa.

No comments: